ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

факультету цивільного захисту  

Національного університету цивільного захисту України

 

1. Загальні положення

 1.1. Це положення визначає структуру, завдання,  функції  і правовий статус кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України.

1.2. Кафедра управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту  факультету цивільного захисту  Національного університету цивільного захисту України  (далі  – кафедра)  є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту України та відноситься до його основних підрозділів.

1.3. Кафедра безпосередньо підпорядковується начальнику  факультету цивільного захисту.

1.5. Діяльність кафедри базується на додержанні вимог Конституції, чинних законів  та підзаконних нормативно-правових актів України,  Статуту університету, а також цього Положення.

1.6. Кафедра  управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту  розміщена  за адресою:  вул. Баварська, 7 та має у своєму розпорядженні службові приміщення і майно, закріплені відповідно до наказу ректора.

1.7. Фінансове забезпечення  кафедри   здійснюється  за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання університету головними розпорядниками коштів, частково – за рахунок додаткових джерел фінансування,  дозволених  чинним законодавством.

 

2. Основні завдання

2.1. Провадження освітньої, методичної та наукової діяльності з навчальних дисциплін кафедри, які  забезпечують підготовку фахівців за денною та заочною (дистанційною) формами навчання.

2.2. Забезпечення якості освітньої діяльності, що відповідає стандартам  вищої освіти.

2.3. Інтенсифікація процесу навчання, впровадження в освітній процес новітніх  освітніх технологій.

2.4. Удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

2.5. Аналіз поточної та підсумкової успішності здобувачів вищої освіти за  навчальними дисциплінами кафедри.

2.6. Формування  у здобувачів вищої освіти поваги до законів, почуття гордості за свою професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків.

2.7. Організація наукових досліджень, координація і проведення  науково-дослідних робіт за напрямами наукової  діяльності кафедри.

2.8. Участь у виконанні  освітніх та наукових проектів.             

2.9. Проведення профорієнтаційної роботи, моніторинг попиту на спеціальності університету.

2.10. Організація взаємодії з іншими  закладами вищої освіти, проведення спільних засідань кафедри, круглих столів  тощо.

2.11. Виконання планів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

2.12. Утримання у належному стані матеріально-технічної бази кафедри.

2.13. Здійснення іншої,  дозволеної законодавством України діяльності, пов’язаної  з освітньою та  науковою роботою. 

 

3.Функції

  Функції кафедри  полягають у виконанні його працівниками покладених завдань:

3.1. Організація та проведення освітнього процесу на денній, заочній (дистанційній) формах навчання за видами навчальних занять  відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки фахівців.

 3.2. Участь у складанні розкладів навчальних занять, підсумкової атестації, контрольних заходів, контроль за якістю їх проведення.

 3.3. Затвердження індивідуальних навчальних планів та графіків навчальної роботи здобувачів вищої освіти.

3.4. Контроль за виконанням навчальних планів і програм підготовки.

3.5.Підготовка до видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, інших навчально-методичних матеріалів відповідно до плану редакційно-видавничої діяльності.

3.6. Формування тематики наукових робіт,  проведення наукових досліджень, керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, обговорення завершених робіт та  надання рекомендацій щодо публікації наукових праць.

3.7. Наукове та навчально-методичне забезпечення роботи здобувачів вищої освіти.

3.8. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  кафедри.

 

4. Права та обов’язки

Посадові особи кафедри  у межах своїх повноважень мають право:

 • Визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітніх і освітньо-професійних програм.
 • Визначати форми та засоби організації освітнього процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності.
 • Вносити пропозиції на розгляд ректорові, вченій раді університету щодо удосконалення навчальних планів і програм, освітнього і науково-дослідних процесів.
 • Залучати до освітнього процесу провідних науковців,  працівників інших вищих закладів освіти та наукових установ і організацій, діяльність яких пов’язана з навчальними дисциплінами кафедри.
 • Здійснювати контроль за усіма видами навчальних занять, аналіз підсумкового контролю знань зі здобувачами вищої освіти.
 • Розробляти та запроваджувати в установленому порядку власні програми наукової діяльності.
 • Вимагати від усіх учасників освітнього процесу виконання правил внутрішнього розпорядку університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту) та цього Положення.
 • Брати участь у роботі будь-якого структурного підрозділу університету, де обговорюються і вирішуються питання, пов'язані з діяльністю кафедри.

  Посадові особи кафедри   зобов’язані:

 • Дотримуватися вимог чинного законодавства України у галузі

освітянської та наукової діяльності. 

 • Забезпечувати учасникам освітнього та наукового процесів  належні та безпечні умови праці і  навчання. 
 • Дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої  та наукової діяльності.
 • Раціонально використовувати матеріальні та трудові ресурси.
 • Надавати в установленому порядку обліково-звітну інформацію.

          

5.  Керівництво

5.1. Кафедру управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту  очолює начальник, який  призначається на посаду наказом  ректора університету після письмового погодження з ДСНС та  звільняється з посади наказом ректора університету.

Начальник  кафедри:

5.1.1. Здійснює керівництво діяльністю кафедри відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.1.2. Організовує і координує  освітню та наукову діяльність кафедри.

5.1.3. Розподіляє службові обов’язки між  працівниками, контролює їх роботу.

 5.1.4. Забезпечує своєчасне та ефективне виконання покладених на кафедру  завдань.

5.1.5.  Виконує вимоги режиму секретності; додержується  інших вимог законодавства про державну таємницю.

5.1.5.  Відповідає за кінцеві результати службової діяльності кафедри.

 

6. Організація роботи

         6.1. Робота  кафедри  планується на  навчальний рік.

       6.2. Штат кафедри  є складовою частиною  штату університету і затверджуються ДСНС.

       6.3. Положення про кафедру,  посадові інструкції працівників кафедри  затверджуються ректором  університету.

      6.4. Діловодство на кафедрі  ведеться відповідно до вимог Інструкції з діловодства та номенклатури справ університету.

       6.5. Ведення обліково-звітної документації на кафедрі здійснюється відповідно до  вимог нормативно-правових документів МОН України та ДСНС.

       6.6. Умови оплати праці, матеріальне, соціальне і побутове забезпечення  працівників кафедри визначаються відповідно до  вимог чинного законодавства України.

 

7. Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними підрозділами

          7.1. У процесі виконання завдань за призначенням працівники кафедри   у межах своїх службових повноважень взаємодіють  зі  структурними підрозділами університету, іншими вишами, організаціями та установами з навчальних та наукових питань, які пов’язані  з профілем діяльності кафедри.

        7.2. У взаємовідносинах зі  структурними підрозділами університету та іншими структурами працівники  кафедри  керуються вимогами чинного законодавства України,  Статутом університету та цим Положенням.

        7.3. Ректор університету може покласти на кафедру  вирішення інших питань, які пов’язані з профілем її  діяльності.

 

положення про кафедру (pdf)