Голова студентської ради факультету
Ірина АФАНАС'ЄВА

 

 Секретар студентської ради факультету
Єлізавета ЛІТВИНЕНКО

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Студентське самоврядування ‒ це самостійний та незалежний орган управління закладу вищої освіти, до завдань якого входять вирішення питань навчання і побуту, захисту прав та інтересів здобувачів вищої освіти.
 2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні курсу, факультету, гуртожитку, Університету та Інституту. Усі здобувачі вищої освіти Університету мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі органи студентського самоврядування.
 3. У своїй діяльності студентське самоврядування керується Законом України від 01.07.2014 р. № 1556-18 «Про вищу освіту», рішеннями Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами МВС та ДСНС, Статутом Університету та положеннями про студентське самоврядування Університету.
 4. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, колегіальності, демократичності, законності, прозорості та гласності.
 5. Мета діяльності студентського самоврядування полягає у відстоюванні інтересів здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті та Інституті, незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак на основі принципів добровільності, колегіальності, демократичності, законності, прозорості та гласності.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Функції органів студентського самоврядування:

 • забезпечувати дотримання прав та інтересів здобувачів вищої освіти Університету;
 • сприяти виконанню здобувачами вищої освіти своїх обов’язків;
 • звітувати перед здобувачами вищої освіти Університету про свою діяльність;
 • сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в Університеті;
 • співпрацювати з адміністрацією Університету в освітній, науковій, виховній роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, поліпшенні умов навчання, мешкання в гуртожитку та відпочинку здобувачів вищої освіти Університету, реалізації їхнього творчого потенціалу;
 • аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції здобувачів вищої освіти Університету щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Університету і звертатися до адміністрації Університету із пропозиціями щодо їх вирішення;
 • співпрацювати з органами студентського самоврядування інших закладів вищої освіти, молодіжними та громадськими організаціями;
 • проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні та оздоровчі заходи.

2. Повноваження студентського самоврядування:

 • брати участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Статутом Університету;
 • брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної діяльності, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
 • брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання здобувачів вищої освіти;
 • брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти та вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • скликати Конференцію студентського самоврядування Університету;
 • залучати здобувачів вищої освіти до участі у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших заходах і проєктах, котрі пов’язані з популяризацією професії рятувальника;
 • приймати рішення, що регламентують організацію роботи та діяльність студентського самоврядування;
 • вносити пропозиції адміністрації Університету щодо розвитку матеріальної бази та вирішення питань здобувачів вищої освіти, пов’язаних із життєдіяльністю Університету.

2.1. За погодженням зі студентською радою Університету приймаються рішення про:

 • відрахування здобувачів вищої освіти з Університету та їх поновлення на навчання;
 • переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
 • переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана факультету, проректора Університету;
 • поселення здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку.

2.2. Студентська рада Університету має право на застосування до здобувачів вищої освіти заходів громадського впливу:

 • за зразкове виконання громадських доручень (службових обов’язків) – клопотати перед керівником Університету про заохочення згідно з Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту;
 • за невиконання громадських доручень (порушення службової дисципліни) оголосити громадське попередження; оголосити громадський осуд; обмежитись обговоренням справи, якщо винний щиросердно розкаявся та вибачився перед колективом; клопотати перед керівником Університету про притягнення винного до дисциплінарної відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту.