Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

- базовий структурний підрозділ факультету цивільного захисту НУЦЗ України.

Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» у галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальність - 263 «Цивільна безпека», освітньо-професійна програма «Цивільний захист».

Науково-педагогічні працівники кафедри являють собою єднання науковців та практичних працівників, які свого часу займали керівні посади у підрозділах ДСНС (МНС/МВС) України, що дозволяє на високому професійному, педагогічному, науковому та методичному рівні проводити заняття згідно навчального плану підготовки фахівців.

Науково-педагогічний склад кафедри: 

1. Начальник кафедри, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби ЦЗ Данілін Олександр Миколайович;

2. Заступник начальника кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, полковник служби ЦЗ Савченко Олександр Віталійович;

3. Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, підполковник служби ЦЗ Безугла Юлія Сергіївна;

4. Старший викладач кафедри, підполковник служби ЦЗ Рубан Артем Вікторович;

5. Викладач кафедри, підполковник служби ЦЗ Михайловська Юлія Валеріївна;

6. Доцент кафедри, кандидат юридичних наук, Надьон Олена Вячеславівна;

7. Доцент кафедри,кандидат технічних наук, доцент, Васильченко Олексій Володимирович;

8. Викладач кафедри, кандидат технічних наук, Долгодуш Михайло Миколайович;

9. Старший викладач кафедри, кандидат наук з державного управління Луценко Тетяна Олексіївна;

10. Лаборант кафедри, Праженік Аліна Вадимівна.

 

Напрямки діяльності кафедри:


Проведення освітньої та методичної діяльності для здобувачів вищої освіти:

 

Навчально-методична робота:
Навчально-методична робота організована та проводиться згідно діючих нормативних документів МОН України, ДСНС, НУЦЗ України. Розробляються програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін, структурно-логічні схеми навчальних дисциплін, методичні розробки і вказівки, тексти лекцій, дидактичні матеріали для проведення державної атестації підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними рівнями вищої освіти. 

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають участь в рецензуванні навчальних та методичних посібників, проведенні години гуманітарних знань зі здобувачами вищої освіти університету та особовим складом факультету цивільного захисту, виступають з лекціями на службових підготовках з особовим складом університету, проводять інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки. Проводять організацію, методичне забезпечення  та контроль за проведенням навчальної практики та стажування на посаді державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наукова та науково-дослідна діяльність:
1. Наглядово-профілактична діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
2. Дослідження та розробка заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.
3. Професійна освіта та виховання майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ВНЗ ДСНС.

Результати науково-дослідних робіт впроваджені:

-у вигляді методик у практичну та науково-дослідну роботу Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту, науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;
-у вигляді рекомендацій в практичну діяльність ГУ ДСНС України у Харківській області;

-у навчальному процесі Національного університету цивільного захисту України.

Співпраця кафедри з іншими установами та організаціями:
З метою вивчення практичного досвіду та організації освітнього процесу НПП кафедр регулярно відвідують вищі навчальні заклади: Національний технічний університет «ХПІ», Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого», Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Українську інженерно-педагогічну академію та інші.
Науково-педагогічними працівниками кафедри організовуються практичні заняття на ПАТ «Харківська ТЕЦ 5», ПАТ «Харківський коксовий завод», ПАТ «ТУРБОАТОМ». Практичні заняття проводяться із залученням інженерно-технічного персоналу об’єктів та практичних працівників державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки територіальних підрозділів ДСНС України.

Редакційно-видавнича діяльність:
Науково-педагогічними працівниками кафедри готуються і видаються навчальні посібники з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, практичні і методичні рекомендації з основних проблемних питань дисциплін кафедри.