МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Методична та видавнича діяльність кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

Формування гендерної політики держави: теорія, методологія та практика: Монографія / С.М. Домбровська, А.В. Титаренко, Н.М. Карпеко, В.М. Перевізник. – Харків: Діса плюс, 2021. – 170 с.

 

         Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених з ними наук. Інформаційну базу дослідження становили нормативно-правові акти, праці зарубіжних і вітчизняних учених, Інтернет - ресурси, статистична інформація Державного комітету статистики України та інших центральних органів виконавчої влади.

Основні положення й висновки монографії можуть використовуватися фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення навчально-методичної літератури; в роботі органів державної влади та у процесі формування сучасних засад з удосконалення механізмів державного управління при формуванні гендерної політики держави.

 


Державна система цивільного захисту: Навчальний посібник / М.М. Кулєшов, В.П. Садковий, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – 232 с. 

 

     У навчальному посібнику розглянуто етапи становлення цивільного захисту України, порядок утворення та організації діяльності державної системи цивільного захисту, як складової системи національної безпеки країни. Розкрито роль і місце в цьому процесі ДСНС України, органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Надана оцінка складу і можливостям сил цивільного захисту до дій за призначенням, організації виконання заходів цивільного захисту.

    Навчальний посібник призначений для слухачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів ДСНС України. Він також може бути корисним для практичних працівників ДСНС України та посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана із сферою цивільного захисту.

 


Теорія систем та системний аналіз: Курс лекцій / В.В. Тютюник, О.О. Писклакова. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – 104 с.

 

    У курсі лекцій викладено основні поняття теорії систем та методи системного аналізу. Матеріал курсу лекцій викладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія систем та системний аналіз». Зазначена дисципліна є фундаментальною дисципліною та основою для вивчення таких прикладних дисциплін, як «Державна система цивільного захисту», «Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків», «Техніко-економічний аналіз заходів цивільного захисту», «Прикладні інформаційні технології та кібербезпека» тощо.

      Курс лекцій призначений для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти III і IV рівнів акредитації, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальностями 261 «Пожежна безпека» та 263 «Цивільний захист» за освітньо-професійними програмами: «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту», «Пожежна безпека», «Управління у сфері пожежної безпеки» та «Охорона праці».

     Навчальне видання також може бути корисним для практичних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та для фахівців у галузі національної безпеки (цивільного захисту, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної безпеки, кібербезпеки тощо).

 


Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечному виробництві: Курс лекцій / В.В. Тютюник, О.О. Тютюник, М.М. Удянський. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – 148 с. 

 

   У курсі лекцій викладено основні поняття прогнозування та оцінки ризиків на хімічно небезпечному виробництві. Матеріал курсу лекцій викладено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Прогнозування та оцінка ризиків на хімічно небезпечному виробництві».

    Курс лекцій призначений для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти III і IV рівнів акредитації, які навчаються на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньо-професійною програмою «Радіаційний та хімічний захист».

  Навчальне видання також може бути корисним для практичних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства енергетики та захисту довкілля України, а також для фахівців у галузі національної безпеки (цивільного захисту; пожежної безпеки; екологічної безпеки; радіаційного, хімічного та біологічного захисту; енергетичної безпеки тощо). 

 


Методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з викидом небезпечних речовин в атмосферу: Монографія / В.А. Андронов, Ю.Ю. Гончаренко, В.Д. Калугін, М.В. Кустов, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – 286 с.

 

      В монографії проведено аналіз існуючих принципів та систем ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру з викидом небезпечних речовин в атмосферу. Розглянуто особливості надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру з викидом небезпечних речовин. Розроблено математичну модель осадження штучно ініційованими атмосферними опадами газоподібних та дисперсних небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, що викидаються в атмосферу внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Розроблено організаційно-технічний метод ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру шляхом осадження з атмосфери небезпечних газоподібних та дисперсних речовин. На базі розробленої математичної моделі процесу локалізації та ліквідації штучно ініційованими опадами осередків природних та техногенних катастроф з інтенсивним горінням вперше розроблено організаційно-технічний метод ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій шляхом локалізації осередків інтенсивного горіння. запропоновано варіанти впровадження розроблених методів ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин.

      Наукове видання призначене для викладачів, аспірантів та студентів навчальних закладів вищої освіти за спеціальностями «Цивільний захист», «Екологічна безпека», «Пожежна безпека», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», а також практичних робітників та фахівців за вказаними спеціальностями. 


Державне регулювання забезпечення інформаційної безпеки: Монографія / С.М. Домбровська, М.М. Удянський, Л.В. Домбровський, Н.М. Карпеко. – Харків: Університет цивільного захисту України, 2019. – 279 с.

         В монографії розглянуто питання дослідження і формування наукового базису інноваційних перетворень у вітчизняному публічному адмініструванні. Процес державного регулювання забезпечення інформаційної безпеки, що є одним із стратегічних ресурсів країни. У цьому аспекті розробка проблеми державного регулювання формування та забезпечення інформаційної безпеки є значним внеском у розвиток наукової теорії інноваційних перетворень в сучасному інформаційному середовищі. Теоретичне положення монографії можуть бути впроваджені в діяльність Національного університету цивільного захисту України, Інституту державного управління у сфері цивільного захисту і використані в навчально-методичній роботі при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення навчального процесу в системі підготовки магістрів та підвищення кваліфікації державних службовців.

 


Мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру шляхом розподілу оперативно-рятувальних підрозділів за рівнем інтегрального ризику: Монографія / С.Я. Кравців, О.М. Соболь, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2019. – 135 с.

 

   Матеріал, викладений у монографії, становить науковий інтерес при аналізі, дослідженні, визначенні та мінімізації ризиків надзвичайних ситуацій.

   Для наукових та науково-педагогічних працівників, а також здобувачів вищої освіти, які навчаються за напрямами цивільного захисту.

 


Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні: Монографія / В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016. – 319 с.

                                                  

     Монографія «Науково-конструкторські основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні» об’єднала сучасні теоретичні та експериментальні дослідження в галузі моніторингу надзвичайних ситуацій щодо контролю попередніх факторів небезпеки на етапі їх можливого прояву на території України, прогнозу можливості виникнення різного роду надзвичайних ситуацій, розробки та реалізації ефективних антикризових рішень щодо недопущення виникнення небезпек.

      В монографії проведено аналіз світового досвіду створення систем моніторингу надзвичайних ситуацій, а також виконано дослідження існуючих в Україні правових та матеріально-технічних основ щодо створення системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру. Розроблено: підхід до прогнозування надзвичайних ситуацій на основі гіпотетичних катастроф на локальних територіях; метод векторно-статистичної оцінки рівня небезпеки регіонів держави в умовах виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; метод прогнозування рівня техногенної небезпеки в регіонах України на основі нейромережевих технологій. Розроблено науково-технічні основи створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні та основи системного підходу до синтезу системи моніторингу за допомогою комплексних параметрів, які визначають ефективну функціональність системи для забезпечення відповідного рівня безпеки життєдіяльності на території держави.

Наукове видання призначене для фахівців у галузі моніторингу об'єктів життєдіяльності та факторів надзвичайних ситуацій різної природи, для фахівців у галузі прогнозування та оцінки рівня небезпек і розробки антикризових рішень щодо недопущення виникнення небезпеки, для наукових співробітників, працівників органів управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та викладачів, курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації за спеціальностями «Цивільний захист», «Управління у сфері цивільного захисту», «Пожежна безпека», «Екологічна безпека» тощо.

 


Стратегічне управління: Навчальний посібник / О.М. Тищенко, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, І.Ю. Шевченко, О.А. Ященко. – Харків: ХНАДУ, 2016. – 252 с.

 

         У навчальному посібнику викладено процес стратегічного управління. Наведено стратегічний аналіз середовища підприємства та його корпоративну стратегію. Висвітлено матричні методи аналізу в виборі корпоративної стратегії підприємства, методи оцінки конкурентних позицій та стратегії зовнішнього розвитку. Призначено для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ та спеціалістів.

 


Державне регулювання валового регіонального продукту як чинник сталого розвитку регіону: Монографія / Ляшевська О.І. - Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2016.-182 с.

                                                              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        У монографії визначено, що державне регулювання валового регіонального продукту за умов його ефективності є чинником економічного зростання і запропоновано авторський підхід щодо запровадження нових форм і методів реалізації державної політики в галузі регулювання ВРП, котрий базується на уточненні та доповненні класифікації регіональних пропорцій руху валового регіонального продукту, які формуються на основі показників системи національних рахунків, що надасть можливість більш чіткого державного регулювання сталого розвитку регіону;

      Удосконалено організаційний механізм підвищення ефективності державної політики щодо міжрегіонального вирівнювання структури та динаміки валового регіонального продукту, який полягає в розробці та впровадженні регіональних стратегій сталого розвитку. Розглядаються підходи щодо виокремлення пріоритетних векторів діяльності органів регіонального управління у сфері регулювання валового регіонального продукту, а саме закріплення за ними функцій регулювання внутрішньорегіональних ресурсів, моніторингу й прогнозування росту валового регіонального продукту як чинника сталого розвитку.

       Узагальнено теорію та опрацюванні практика щодо державного регулювання розвитку валового регіонального продукту, визначення його характерних особливостей в Україні, зокрема – суперечливої взаємодії різних учасників регіонального розвитку, що потребує відповідної системи державного й регіонального регулювання для забезпечення стабільності регіонального розвитку.

     Обґрунтуванні моделі державного регулювання через визначення соціальної спрямованості валового регіонального продукту, де його розвиток повинен виступати у якості індикатора регіонального розвитку, що об’єктивізує досягнутий рівень економічного зростання. теоретичні підходи до визначення параметральних характеристик валового регіонального продукту на основі введення статистичних індикаторів, які визначаються показником сталості регіонального розвитку, мають в своїй структурі важелі для регіональних органів управління щодо їх соціального спрямування.

 


Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / Д.В. Карамишев, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, І.О. Кононов, Ю.О. Укіс, О.А. Ященко. – Харків: Вид-во "Точка", 2014. – 304 с.

       У навчальному посібнику розглянуті питання управління інноваційними процесами на різних рівнях. За допомогою їх якісної і кількісної зміни в результаті застосування адекватних методів організації і управління, забезпечується єдність науки, техніки, виробництва і споживання, тобто задоволення громадських потреб в інноваційному продукті, а також забезпечення безпеки життєдіяльності організації в передкризових, кризових і посткризових ситуаціях.

 


Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек. Навчальний посібник / В.А. Андронов, А.С. Рогозін, О.М. Соболь, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2011. – 270 с.

     У навчальному посібнику розглянуто природні та техногенні загрози, що притаманні Україні, теоретичні основи визначення небезпечних факторів і наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Велику увагу приділено концепції системи інтегральної безпеки та методам прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

      Навчальний посібник призначений для курсантів та студентів, які навчаються за спеціальністю „Цивільний захист”. Він також може бути корисним для керівного складу органів управління та підрозділів служби цивільного захисту.

 

Раціональне розбиття множин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту / В.П. Садковий, В.М. Комяк, О.М. Соболь. – Горлівка: ПП "Видавництво Ліхтар", 2008. – 174 c.

     Розглядається важлива наукова проблема – геометричне моделювання раціонального розбиття дискретно-неперервних точкових множин на підмножини, що не перетинаються, для підвищення ефективності територіального планування в сфері цивільного захисту. Введено клас спеціальних функцій, за допомогою якого формалізовано обмеження, записано загальну математичну модель раціонального розбиття дискретно-неперервної точкової множини та математичні моделі задач територіального планування в сфері цивільного захисту. Розроблено методи нерегулярного та регулярного раціонального розбиття дискретно-неперервних точкових множин. Наведено результати геометричного моделювання раціонального розбиття територій на райони функціонування елементів системи цивільного захисту.

     Призначено для наукових співробітників й аспірантів у галузі прикладної геометрії, а також слухачів вищих навчальних закладів, що вивчають методи геометричної оптимізації.

 

Основи управління в органах і підрозділах МНС України: Навчальний посібник / О.В. Альбощий, М.М. Кулєшов, О.О. Калашніков, С.А. Рашкевич, О.О. Труш. – Харків, 2007. – 310 с.

     У навчальному посібнику розглянуті основи управління та їх прикладні аспекти щодо органів і підрозділів МНС України. В ньому розкриваються зміст управління, функції, принципи та методи управлінської діяльності, основи прийняття управлінських рішень. Важливе місце відводиться вимогам до особливості керівника служби цивільного захисту та оцінці його діяльності, основам кадрової політики, управління та роботи з персоналом.

     Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів та слухачів, які навчаються за спеціальностями "Пожежна безпека" та "Цивільний захист". Він також може бути корисним для керівників органів управління та підрозділів служби цивільного захисту.

 

Інформаційне забезпечення моніторингу та антикризового управління в умовах надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, О.А. Лєвтєров, В.П. Садковий, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко. – Харків: Університет цивільного захисту України, 2006. – 288 с.

       Навчальний посібник "Інформаційне забезпечення моніторингу та антикризового управління в умовах надзвичайних ситуацій" – це видання, яке органічно поєднало сучасні наукові та методологічні підходи до створення та використання інформаційного забезпечення. Посібник включає практичні напрацювання в галузі інформаційної підтримки процесу моніторингу надзвичайних ситуацій, а також формування та прийняття своєчасних антикризових рішень.

 

Аерокосмічний моніторинг: Монографія / Ю.О. Абрамов, В.В. Тютюник, Р.І. Шевченко. – Харків: Академія цивільного захисту України, 2006. – 172 c.

       Монографія "Аерокосмічний моніторинг" об’єднала сучасні наукові та практичні дослідження в галузі аналізу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій, шляхом використання засобів авіаційного та космічного базування.

       В монографії викладі загальні вимоги до створення систем дистанційного спостереження в умовах надзвичайних ситуацій. Наведено методики отримання та обробки інформаційних потоків засобами аерокосмічного моніторингу. Узагальнено інформації про сучасні системи та засоби аерокосмічного моніторингу. Наведено вимоги до організації систем моніторингу та управління силами оперативного реагування на аварії та катастрофи.

 

Основи моніторингу та управління в умовах надзвичайних ситуацій: Підручник / Ю.О. Абрамов, В.О. Росоха, В.В. Тютюник, В.М. Чучковський, Р.І. Шевченко/ – Харків: Академія цивільного захисту України, 2005. – 252 с.

       Підручник "Основи моніторингу та управління в умовах надзвичайних ситуацій" об'єднав сучасні наукові та практичні досягнення в галузі аналізу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та організації систем антикризового управління.

       В підручнику проведено класифікацію характеристик надзвичайних ситуацій та аварій природного, техногенного, екологічного та соціально-політичного характеру. Узагальнено інформацію про сучасні системи та засоби моніторингу надзвичайних ситуацій, які включають системи аерокосмічного, наземного, океанічного і морського спостереження. Наведено вимоги до структурних підсистем моніторингу надзвичайних ситуацій та управління силами оперативного реагування на виникнення аварій та катастроф. Розглянуто методологічні основи оцінки та аналізу ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Узагальнено організаційні заходи щодо забезпечення життєдіяльності населення в умовах виникнення та розповсюдження надзвичайних ситуацій.

 

 Моніторинг надзвичайних ситуацій / Ю.О. Абрамов, Є.М. Грінченко, О.Ю. Кірочкін, П.А. Коротинський, С.М. Миронець, В.О. Росоха, В.В. Тютюник, В.М. Чучковський, Р.І. Шевченко – Харків: Академія цивільного захисту України, 2005. – 530 с.

                                                                                     

     Підручник „Моніторинг надзвичайних ситуацій” є першим повним виданням, яке поєднує сучасні наукові та практичні досягнення за напрямком моніторингу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій.

     У підручнику проведена класифікація ознак надзвичайних ситуацій та аварій техногенного, природного, екологічного та соціально-політичного характеру. Наведена ілюстрована та статистична інформація найбільш руйнівних та складних катастроф людства. Дана характеристика небезпечних чинників, що призводять до руйнівних наслідків. Розглянуто апарат математичного моделювання систем моніторингу надзвичайних ситуацій різного рівня  та систем підтримки управлінських рішень. Наведені вимоги до структурних підсистем моніторингу (збір, обробка, передача та збереження даних) та ілюстрована інформація про можливості застосування більш ніж 150 систем, апаратів та засобів моніторингу надзвичайних ситуацій соціально-політичного, техногенного, природного та екологічного характеру. Окремими додатками представлена сучасна нормативно-правова база з питань моніторингу надзвичайних ситуацій та тлумачний термінологічний довідник.