ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ НУЦЗ України

від 11.11.2019 р. № 217

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру наглядово-профілактичної діяльності

факультету цивільного захисту

Національного університету цивільного захисту України

 

  1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає правовий статус кафедри наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, її права, завдання, функції і структуру.

1.2. Кафедра наглядово-профілактичної діяльності факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України (далі - кафедра) є структурним підрозділом факультету цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України.

1.3. Кафедра безпосередньо підпорядковується начальнику факультету цивільного захисту.

1.4. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією та законами України, указами  та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України), Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС), Статутом Національного університету цивільного захисту України (далі – університет), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.5. Робота кафедри ґрунтується на принципах законності, демократизму, відданості ідеї правової держави, гуманізму, науковості, інтеграції науки з практикою, органічного зв’язку із загальнолюдськими  цінностями, гласності обговорення  питань, що віднесені до її компетенції,  забезпечення прав і свобод людини, персональної відповідальності працівників за виконання своїх обов’язків, професіоналізму, справедливості,  свободи творчого пошуку, рівності умов кожного працівника для реалізації своїх здібностей, а також незалежності від втручання в її діяльність будь-яких  політичних  партій, громадських та релігійних організацій.

1.6. Кафедра покликана  забезпечити реалізацію державної  політики у галузі вищої освіти, перепідготовки та підвищенні кваліфікації фахівців у відповідності до їх кваліфікаційних характеристик.

1.7. На кафедрі  можуть  створюватися предметно-методичні комісії з числа науково-педагогічних працівників, які разом ведуть спільну навчально-методичну роботу з відповідних навчальних дисциплін.

 

  1. Основні завдання

Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, повного та ефективного  застосування  всіх  елементів  освітнього  процесу  із врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій, а саме:

2.1. Реалізація освітньо-професійних програм, програм навчальних дисциплін, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації;

2.2. Вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за навчальними дисциплінами,  що викладаються науково-педагогічними працівниками (далі – НПП) кафедри;

2.3. Організація та здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу в групових та індивідуальних формах роботи, з метою підготовки висококваліфікованих фахівців;

2.4. Дотримання затверджених засобів діагностики рівня знань, єдиних  критеріїв оцінки;

2.5. Здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення екзаменаційних сесій, комплексних екзаменів для проведення підсумкової атестації, захист курсових проектів та дипломних робіт;

2.6. Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення  освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються НПП кафедри;

2.7. Організація виконання та здійснення контролю за ухваленими  рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;

2.8. Організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності НПП кафедри шляхом проведення ними відкритих занять, контрольних перевірок занять керівництвом кафедри і взаємних відвідувань занять НПП кафедри з подальшим обговоренням результатів на засіданнях кафедри;

2.9. Збір та узагальнення передового досвіду, здобутого НПП кафедри під час проведення науково-педагогічної діяльності;

2.10. Виконання планів щодо підвищення кваліфікації НПП кафедри, їх  стажування у практичних підрозділах, організація наставництва;

2.11. Формування у здобувачів вищої освіти, високих моральних якостей та національної самосвідомості на основі історичних традицій і звичаїв, патріотичного виховання, почуття особистої та професійної відповідальності;

2.12. Розвиток у здобувачів вищої освіти, високої  загальної  та  професійної  культури,  опанування досягнень світової та національної культури, залучення до загальнолюдських цінностей, ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу;

2.13. Формування у здобувачів вищої освіти, поваги до нормативно-правових актів,  почуття  гордості  за  обрану  професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків, правової свідомості, почуття  гідності, честі, людяності, поваги до громадян;

2.14. Підготовка відгуків на автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету;

2.15. Організація та проведення актуальних фундаментальних і  прикладних наукових досліджень за профілем кафедри;

2.16. Участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах, зборах;

2.17. Керівництво науковими роботами здобувачів вищої освіти для участі у конкурсах студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей;

2.18. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, організація  роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;

2.19. Організація взаємодії з іншими навчальними закладами та установами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, нарад, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури за профілем діяльності;

2.20. Проведення спеціальних занять та виступів у закладах освіти з метою здійснення профорієнтаційної роботи;

2.21. Дотримання норм педагогічної етики, моралі, поваги до гідності здобувачів вищої освіти, прищеплення їм любові до України, виховання їх у дусі патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

2.22. Участь у координації діяльності інших кафедр, що забезпечують спеціальну фахову підготовку здобувачів вищої освіти;

2.23. Розробка пропозицій щодо кваліфікаційних і освітньо-кваліфікаційних характеристик, комплексних кваліфікаційних завдань за спеціалізаціями;

2.24. Підготовка обґрунтування щодо модернізації освітньо-професійних програм;

2.25. Організація та контроль за проведенням здобувачами вищої освіти навчальних практик, стажувань, переддипломних практик, з подальшим прийняттям заліків (захисту) в установленому порядку;

2.26. Організація вивчення рівня теоретичної і практичної підготовки випускників університету відповідно до вимог для займаних посад у практичних підрозділах ДСНС;

2.27. Залучення провідних науковців, спеціалістів органів цивільного захисту та практичних підрозділів до проведення занять, контролю знань здобувачів вищої освіти, участі у роботі Екзаменаційної комісії;

2.28. Керівництво та координація із забезпечення підготовки дипломних робіт здобувачів вищої освіти;

2.29. Забезпечення підготовки та проведення захисту дипломних робіт (комплексних екзаменів) для проведення підсумкової атестації.