Освіта, науковий ступінь, вчене звання

Університет цивільного захисту України, 2008 рік, спеціальність «Пожежна безпека» «Пожежна безпека» (кваліфікація «Інженер з профілактичних робіт»).

Національний університету цивільного захисту України, спеціальністю «Пожежна безпека» (кваліфікація «Начальник частини (сфера цивільного захисту)»)

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.01.01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка», 2016 рік.

Доцент кафедри наглядово-профілактичної діяльності, факультету цивільного захисту. 

Навчальна робота

Викладаю дисципліни «Правознавсто», «Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв».

Наукова робота

Відповідальний виконавець НДР «Розробка комп’ютерного комплексу з прогнозування наслідків аварії на гідротехнічних спорудах та прийняття управлінських рішень з їх ліквідації», державний реєстраційний номер 0112U002593 (термін виконання з січня 2012 року по вересень 2014 року).

Є співавтором 4 патентів на корисну модель.

Патент на корисну модель № 136247 «Система для випробувань систем автоматичного пожежогасіння».

Патент на корисну модель № 138324 «Спосіб гасіння пожежі автомобільним роботом».

Патент на корисну модель № 142797 «Пристрій для відігріву пожежно-технічного оснащення та пожежної арматури взимку».

Патент на корисну модель № 143723 «Спосіб визначення динамічних характеристик оператора мобільної пожежної установки».

 Основні наукові публікації

Инженерно-технический метод продупреждения чрезвычайных ситуаций путем контроля газовой среды помещения / Б.Б. Поспелов, Е.А. Рыбка, Р.Г. Мелещенко, М.А. Самойлов, Р.Г. Мелещенко, Безугла Ю.С.// Проблеми надзвичайних ситуацій: Сб. науч. тр. – Харьков, НУЦЗУ, 2020.– Вып. 31. – С. 234-246.

Концептуальні підходи до реформування системи цивільного захисту в Україні /М.М. Кулєшов, О.А. Ященко, Ю.С. Безугла// Вісник Національного університету цивільного захисту (Серія: Державне управління) – Харків: НУЦЗ України, 2019. – Випуск 2 (11). – С. 396-405.

Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж нафти та нафтопродуктів у резервуарах/ Б.В. Білобрух, Сенчихін Ю.М., Кусковець С.Л., Грицина І.М., Безугла Ю.С.// Збірка наукових праць «Проблеми пожежної безпеки». – Харків: НУЦЗ України, 2019. – Випуск 46 – С. 19-25.

Use of uncertainty function for identification of hazardous states of atmospheric pollution vector/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv: Ukrainian State University of Railway Transport, 2020. – Volume 2. – Issue 10 (104). – P. 6-12.// Pospelovb B.Rybka E.Meleshchenko R., Saliyenko O.,Vasylchenko R.

Improvement of Fire Resistance of Polymeric Materials at their Filling with Aluminosilicates/ Blyznyuk, O.Vasilchenko, A.Ruban, A.Bezuhla, Y.// Blyznyuk, O.Vasilchenko, A.Ruban, A.Bezuhla, Y.// Science journal «Materials Science Forum». – Switzerland: Trans Tech Publications, 2020. – Volume 1006. – P. 55-61.

Підручники, посібники, монографії

  1. Слєпужніков Є. Д, Чиркіна М. А., Безугла Ю.С. «Методологія відбору проб для хімічного та радіологічного аналізу. Курс лекцій - Харків: НУЦЗУ, 2020
  2. Слєпужніков Є. Д, Чиркіна М.А. «Знешкодження і утилізація небезпечних хімічних речовин». Методичні вказівки - Харків: НУЦЗУ, 2020
  3. Соболь О.М., Безугла Ю.С. «Методи оптимального розміщення неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях». Монографія - Харків: НУЦЗУ, 2020

Підвищення кваліфікації

 

Робота з молоддю

Керівник наукових робіт, що посіли призові місця на I та II етапі Всеукраїнського Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Курсант Барсов М.В. став призером І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та здобув можливість взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Керівник наукового гуртка, в якому здобувачі вищої освіти готують тези та статті.

Нагороди, сертифікати

Неодноразово нагороджувалася грамотами, дипломами Національного університету цивільного захисту України.

Міжнародна діяльність

Постійно приймаю участь у наукових міжнародних конференціях, зокрема:

Міжнародна науково-практична конференція «Problems of Emergency Situations» (НУЦЗУ, м.Харків, 20 травня 2020 року).

ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуації» (НУЦЗУ, м. Черкаси, 09-10 квітня 2020 року).

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми техногенно-екологічної безпеки: освіта, наука, практика» (НУЦЗУ, м. Харків, 21-22 листопада 2019 року)

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Державне управління у сфері цивільного захисту: освіта, наука, практика» ( НУЦЗУ, м. Харків, 17-18 квітня 2019 року)

Міжнародна науково-практична конференція «Исторические аспекты, актуальные проблемы и перспективы развития гражданской защиты» (РГУ «КТИ КЧС МВД Республики Казахстан», Кокшетау, 15 березня 2019 року)