Основні завдання кафедри

Реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців.
Вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються кафедрою організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.
Розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних  критеріїв оцінки.
Підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт;
Збір та узагальнення передового досвіду, здобутого науково-педагогічними працівниками кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт під час проведення занять і позанавчальної роботи.
Формування у здобувачів вищої освіти високих моральних якостей та національної  самосвідомості на основі історичних традицій і звичаїв, почуття особистої та професійної відповідальності.
Формування у здобувачів вищої освіти, поваги до законів, почуття  гордості за свою професію, відповідальності за виконання громадських та службових обов’язків.
Підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій за  профілем кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт, що надійшли до університету.
Організація та проведення актуальних фундаментальних і прикладних наукових досліджень за профілем кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.
Участь у міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських, відомчих наукових і науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах, зборах.
Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт.